Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Gre za postopek vrisa stavbe v zemljiški kataster in vpisa stavbe v kataster stavb. Ažuren in pravilen vpis podatkov o nepremičninah v državne evidence je predpogoj za dobro gospodarjenje z nepremičninami.

ZAKAJ

  • Ker želim pridobiti hišno številko,
  • ker si želim zagotoviti dobro gospodarjenje s svojo nepremičnino,
  • ker sem po zakonu dolžan najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja naročiti projekt za vpis v uradne evidence, pri gradnji za trg pa moram takoj po prevzemu takšnega projekta poskrbeti tudi za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma, če gre za stavbo, tudi v kataster stavb.

KDO

Evidentiranje stavbe je postopek, ki ga lahko sproži lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. V večstanovanjski stavbi lahko to zahteva tudi upravnik, lastnik ali uporabnik dela stavbe.

KAKO

Evidentiranje stavbe je postopek pri katerem se stavba vriše v zemljiški kataster in vpiše v kataster stavb. Investitor mora najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja naročiti projekt za vpis v uradne evidence, pri gradnji za trg pa mora takoj po prevzemu takšnega projekta poskrbeti tudi za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma, če gre za stavbo, tudi v kataster stavb. To določilo velja med drugim tudi za ceste, za katere se pridobi uporabno dovoljenje, na kar se prepogosto pozablja. Spremembe v postopkih evidentiranja nepremičnin izvede geodetska uprava na podlagi vloge, ki vsebuje enega ali več zahtevkov, odvisno od želene spremembe podatkov.

VRIS:
Na terenu geodet izmeri zunanje gabarite objekta in te evidentira v zemljiškem katastru. Kot obvezna sestavina elaborata določitve zemljišča pod stavbo je po Zakonu o evidentiranju nepremičnin tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

VPIS:
Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu bivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti. Stavba je sestavljena iz enega ali večih delov (prostorov). Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. V postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, geodet na terenu izmeri površine notranjih prostorov in popiše namembnost prostorov ter razvrstitve prostorov glede na namen uporabe. Kadar se v kataster stavb vpisujejo stavbe, ki imajo več kot en del (npr. več stanovanjske stavbe) se na terenu določi kateri prostori pripadajo določenemu delu stavbe in kateri prostori pripadajo skupnemu delu stavbe (npr. stopnišče, podstrešje, kurilnica, …). Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.