Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Pri komasaciji gre za zložbo in ponovno razdelitev zemljišč med prejšnje lastnike tako, da vsak dobi zaokrožena zemljišča, pri čemer pa se velikost ter vrednost teh zemljišč ohranita.

ZAKAJ

 • Ker želim pridobiti večje parcele, saj je moje trenutno lastništvo razdrobljeno zaradi različnih razlogov,
 • ker želim lažje dostopati do svoje parcele ter obdelovati zemljišče,
 • ker to od mene zahteva državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti,
 • ker želim bolj ekonomično in gospodarno uporabljati svoje zemljišče,
 • ker želim povečati tržno vrednost svoje nepremičnine in si olajšati sklepanje pravnih poslov (prodaja, nakup, oddaja, …),
 • ker želim graditi javno in gospodarsko infrastrukturo.

KDO

Upravno komasacijo lahko sproži organ samoupravne lokalne skupnosti ali pristojni državni organ, pogodbeno pa katerikoli podpisnik komasacijske pogodbe. V postopku komasacije so udeleženi vsi lastniki zemljišč s komasacijskega območja.

KAKO

Postopek komasacije je postopek združitve in ponovne razdelitve zemljišč tako, da vsak lastnik dobi čimbolj zaokrožene parcele, pri čemer pa se vrednost in velikost le-teh ohranita. S postopkom komasacije tvorimo nove samostojne parcele, pri tem pa se meje obstoječih parcel spremenijo. Ločimo upravno in pogodbeno komasacijo.

UPRAVNA KOMASACIJA:

Upravna komasacija se izvede na podlagi odločbe, ki se izda v upravnem postopku. Med te spadajo tudi komasacije, ki se izvajajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru je postop je postopek izbrisa in vpisa novih GERK-ov v pristojnosti upravnih enot, ki omenjena dejanja izvedejo po uradni dolžnosti. Za ta dejanja ni potrebno skrbeti komasacijskim udeležencem, saj jih v postopke vpisa pokličejo upravne enote.

POGODBENA KOMASACIJA:

Pogodbena komasacija se izvede na podlagi pogodbe, ki vsebuje načrt novih parcel, sklenjena pa mora biti med vsemi lastniki. Pri pogodbeni komasaciji ni predpisov o delitvi sklada, saj gre za prostovoljni postopek. Za finančno konstrukcijo komasacije so odgovorni lastniki sami, prične pa se lahko na podlagi komasacijskega dovoljenja.

Komasacija je pravno-formalno zaključena s pridobitvijo dokončne upravne odločbe o evidentiranju komasacije. To odločbo izda geodetska uprava, ki vpiše meje novih parcel nastalih s komasacijo v zemljiški kataster kot urejene meje.

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

 • Ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
 • identifikacija obstoječega stanja,
 • priprava zasnove ureditve komasacijskega območja,
 • pridobitev soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč, ki skupaj lastijo več kot 80% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja v primeru, da gre za kmetijsko območje ter,
 • soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki skupaj lastijo več kot 67% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja v primeru, da gre za stavbno območje.