Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Ureditev meje je postopek določitve meje parcele v naravi. Mejo lahko uredite delno ali v celoti. Prepričajte se v razsežnost vaše parcele in jo izkoristite maksimalno.

ZAKAJ

– da se bom lažje sporazumeval s sosedom glede poteka meje,
– da bom natančno vedel, kje v naravi poteka meja moje parcele,
– da bom lahko mojo parcelo razdelil na več manjših ali pa zgolj izravnal mejo,
– da bom lahko dokazoval svoje lastništvo, saj bom natančno vedel kolikšna je površina moje parcele,
– da bom lahko sklepal pravne posle za nepremičnine in hitro ter enostavno reševal upravne postopke.

KDO

Postopek evidentiranja urejene meje lahko sproži lastnik, solastnik ali skupni lastnik parcele ali pa se le-ta začne na zahtevo državnega organa ali organa samoupravnih lokalnih skupnosti. V postopku ureditve meje so udeleženi vsi v zemljiško knjigo vpisani lastniki nepremičnin, katerih meja ali del meje se ureja in tudi lastniki parcel, ki se po zemljiškokatastrskem načrtu dotikajo meje, ki je v postopku urejanja.

KAKO

Meja se v naravi določi na podlagi arhivskih podatkov zemljiškega katastra. Sestavlja jo več medsebojno povezanih daljic, ki tvorijo zaključen poligon. To pomeni, da je meja vaše parcele skupek daljic, ki obkrožajo parcelo.  Ureditev meje lahko predstavlja izhodišče za nadaljnje geodetske storitve.

Pred izvedbo mejne obravnave kot geodetsko podjetje pridobimo vse potrebne podatke za ureditev meje iz zemljiškega katastra, geodetske uprave, sodišča oziroma drugih organov, pristojnih za vodenje le-teh. Predhodno lahko izvedemo tudi geodetske meritve in opazovanja na kraju samem, da ugotovimo potek meje po aktualnih podatkih in zbirkah listin zemljiškega katastra upoštevajoč natančnost njegovih podatkov.

Na mejni obravnavi lastniki sosednjih parcel geodetu pokažejo potek meje v naravi za dele meje, ki se jih njihova parcela dotika. Na zahtevo lastnikov parcel, ki so v mejni obravnavi, je geodet dolžan pokazati potek meje po zemljiškokatastrskih podatkih in opozoriti na stopnjo natančnosti teh podatkov (to lahko lastniki zahtevajo tudi preden sami pokažejo mejo).

Sestavni del elaborata ureditve meje je tudi zapisnik mejne obravnave, ki ga podpišejo geodet, ki je vodil mejno obravnavo in lastniki parcel, ki so sodelovali v mejni obravnavi (podpišejo lahko le svojo prisotnost na mejni obravnavi). V zapisnik se vnesejo vse pripombe, ki jih podajo lastniki tekom postopka mejne obravnave oz. vse pripombe glede zapisnika. V primeru, da kateri izmed lastnikov noče podpisati zapisnika more geodet vsa dejstva in razloge za odklonitev podpisa navesti v zapisniku. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.